Vaspitni rad u Domu učenika

Vaspitni rad u Domu učenika Srednje PTT škole

Dom učenika srednje PTT škole je pedagoški oblikovana sredina i zajednica koja za osnovnu delatnost ima vaspitanje koje se događa u interakciji između učenika, vaspitača, psihologa i svih onih koni čine socijalni ambijent Doma.  

Ciljevi vaspitnog rada u Domu učenika srednje PTT škole su: 

 • Obezbeđivanje optimalnih uslova za dostupno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje učenika.
 • Osposobljavanje učenika za uspešno funkcionisanje u uslovima odvojenosti od porodice i snalaženje u različitim problemskim situacijama.
 • Podrška razvoju ličnosti učenika u skladu sa uzrasnim i ličnim potrebama i individualnim karakteristikama i interesovanjima.
 • Jačanje kompetencija učenika koje doprinose socijalnoj integraciji.


U Domu je zaposlen stručno osposobljen kadar koji čine: vaspitači, stručni saradnik i drugo osoblje koji vode računa da sve što se događa u Domu bude u interesu fizičkog i mentalnog zdravlja i celokupnog razvoja učenika.
Vaspitni rad je organizovan u 12 vaspitnih grupa koje u proseku imaju 25 učenika. Radno vreme vaspitača je takvo da je obezbeđeno njihovo prisustvo u Domu tokom 24 sata, kako radnim danima, tako i vikendom.


Vaspitači

 

U Domu učenika srednje PTT škole smešteno je 307 učenika, raspoređenih u 13 vaspitnih grupa kojima rukovode domski vaspitači. Oni i vode računa o uzrasnim karakteristika učenika i individualnim razlikama među njima, prate njihove potrebe, interesovanja, mogućnosti, aktuelna dešavanja i u skladu s tim biraju odgovarajuće sadržaje vaspitnog rada i načine na koji će ga realizovati. Kad god je moguće vaspitači podstiču inicijativnost, participaciju i timski rad učenika. Uključuju ih u organizaciju aktivnosti u domu i motivišu da iskoriste kulturnu i sportsku ponudu lokalne sredine. 

Vaspitne teme koje vaspitači realizuju, mogu se grupisati u četiri oblasti: 

 • Pomoć učenicima u adaptaciji na novu sredinu.
 • Pomoć i podrška učenicima u učenju i školskoj uspešnosti.
 • Podsticanje razvoja životnih veština.
 • Podsticanje aktivizma i participacije.

 U okviru pedagoškog rada, vaspitač prati razvoj učenika u svojoj vaspitnoj grupi i brine o njima. On individualno razgovara sa učenicima, obavlja razgovore sa grupom i usmerava procese u formiranju kolektiva i interveniše u slučaju konfliktnih situacija. Vaspitač ima uvid u ponašanje učenike, sprovodi odredbe kućnog reda i stara se o disciplini u Domu. Kada obavlja poslove dežurstva, vaspitač radi sa svim učenicima Doma. 

Vaspitači su angažovani i na organizaciji domskih sekcija i aktivnosti i na podsticanju učenika da kvalitetno provedu svoje slobodno vreme.

 

Psiholog

Psiholog u Domu učenika srednje PTT škole ima zadatak da primenom psiholoških teorija, empirijskih saznanja i praktičnih veština doprinese ostvarivanju i unapređenju vaspitnog rada u ustanovi. U svom svakodnevnom poslu psiholog:

 • Učestvuje u planiranju, praćenju i vrednovanju vaspitnog rada Doma i pruža podršku vaspitačima u vaspitnom radu.
 • Obavlja savetodavni rad sa učenicima i pomaže im u rešavanju emotivnih problema i problema u ponašanju.
 • Sarađuje sa roditeljima i savetuje ih u vezi sa problemima njihove dece.
 • Blisko sarađuje sa direktorom, drugim zaposlenima, ali i sa obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i drugim institucijama iz Beograda značajnim za život i rad Doma.
 • Realizuje istraživanja i primenjuje psihološke merne instrumente u cilju psihološke procene.
 • Preventivno radi u domenu zaštite zdravlja učenika, povećanja njihove bezbednosti i zaštite njihovih prava.
 • Podstiče vaspitače na stručno usavršavanje i pruža im podršku u njihovom profesionalnom razvoju.

Za uspešan rad psihologa neophodna su dva uslova: timski rad i saradnja sa svim učesnicima života Doma, ali istovremeno i samostalnost da u skladu sa svojim stručnim znanjem i etikom struke procenjuje na koji će način realizovati svoje aktivnosti.

Učenicima i roditeljima koji imaju potrebu da se obrate psihologu mogu to da urade neposredno, od ponedeljka do petka ili posredno telefonom ili e-poštom.